Primary tabs

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Database Birth Register

Bij het vaststellen van een geboorte vult de arts of vroedkundige het wettelijk verplichte officiële certificaat in dat nodig is om het kind te kunnen aangeven.
Een geboortecertificaat bestaat uit 4 stroken: een A, B, C en D-strook. De arts of vroedkundige die de geboorte vaststelt, vult de A en de B-strook in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in op het moment van aangifte (door ouders) bij de Burgerlijke stand. Voor wat de medische gegevens betreft, opteren de zorgverstrekkers er meestal voor om een SPE-formulier in te vullen (zie verder) i.p.v. de C-strook.

De A-strook is de eigenlijke aangifte en bevat identificatiegegevens:
de naam van kind,
de naam van moeder,
het thuisadres,
het adres van geboorte,
de datum en het uur van geboorte,
het nummer van de geboorteakte,
het geslacht van het kind,
Deze strook blijft op de gemeente.

De B-strook is anoniem en bevat:
de datum en het uur van geboorte
de plaats van geboorte
het geslacht van het kind
Meerling of niet (aantal babies, rangnummer baby, opsplitsing van de babies naar levend en doodgeboren en binnen elk ook naar geslacht
De gemeente verifieert of de B-strook correct werd ingevuld.

De D-strook bevat demografische gegevens o.a.
de gemeente van geboorte,
Gewone verblijfplaats van de moeder,
het nummer van de geboorteakte,
de geboortedatum van moeder en vader,
het opleidingsniveau van moeder en vader,
de beroepstoestand van moeder en vader,
de sociale staat in het huidige en laatst uitgeoefend beroep van moeder en vader,
de nationaliteitvan moeder en vader (huidige en oorspronkelijke),
de burgerlijke staat van de moeder,
Gezinstoestand van de moeder,
de huwelijksdatum van het huidige huwelijk,
Aaantal vorige geboorten uit huidige huwelijk.

De gemeente waar geboorte is gebeurd, stuurt de B- en D-stroken maandelijks op naar het Vlaams Zorg en Gezondheid (op papier of elektronisch).

Het Vlaams Zorg en Gezondheid ontvangt zo de B- en D-stroken van de geboortecertificaten van alle Vlaamse gemeenten en voert die gegevens in een gegevensbank in.

Bij de registratie en verwerking van geboortegegevens speelt in Vlaanderen nog een andere organisatie een belangrijke rol, met name het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie(SPE)dat voor alle geboorten in Vlaanderen en het universitair ziekenhuis UZ Brussel specifiek de gegevens van de C-strook inzamelt voor alle geboorten die aan het SPE worden gemeld door de kraamafdelingen en door vroedkundigen en artsen die bij thuisbevallingen assisteren.

De C-strook bevat de medische gegevens over o.a. vorige (dood of levend)geboorten, datum vorige bevalling, duur huidige zwangerschap, medische risicofactoren, transfer tijdens de zwangerschap, ligging van het kind, inductie van baring, geassisteerde bevalling of niet, type van verleende assistentie, maternele en foetale indicaties voor het type verleende assistentie, gezondheidsproblemen bij de baby, congenitale afwijkingen, geboortegewicht, Apgarscore en toegediende zorgen.

Het is ook het SPE dat de medische gegevens op computer invoert.
Het SPE controleert uitvoerig op volledigheid en fouten en bezorgt ten slotte het afgewerkte bestand aan het Zorg en Gezondheid.

Als alle gegevens van een bepaald jaar in het systeem ingevoerd zijn, worden de records met socio-demografische gegevens (ontvangen B-en D-stroken) gematched en gekoppeld aan de records met medische gegevens. De resulterende databank wordt uitvoerig gecontroleerd en kan dan gebruikt worden voor verdere statistische verwerking.

Voor de geboortes waarvan het SPE geen melding krijgt (bijv. thuisbevallingen zonder medische of vroedkundige assistentie), komt de (al dan niet) ingevulde C-strook nog steeds onder gesloten omslag bij het Agentschap toe via de Burgerlijke standen. Het Agentschap voert die dan zelf in de gegevensbank in.

Met de gegevensbank wordt de officiële geboortestatistiek opgesteld (opgelegd bij KB van 14 juni 1999 die het opstellen van de Nationale geboortestatistiek voorschrijft).

FieldValue
Publisher
Modified
2020-09-28
Release Date
2018-09-23
Identifier
8c7009d9-0f0a-4bae-b3ab-b0b89b1c4f71
License
Public Access Level
Public